Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.

Ki vizet ad, életet ad...

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szervek

Törvényességi ellenőrzésre jogosult

 

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal jár el a fentiek kivételével a víziközmű-szolgáltatókkal szemben felmerülő panaszok ügyében. 

Eljár a csatlakozásra, a hálózathoz való hozzáférésre, illetve a rendszer megfelelő minőségben való rendelkezésre állására vonatkozó rendelkezéseknek a víziközmű-szolgáltató általi megsértése esetén; ellenőrzi a Felhasználói igény kielégítését, ellenőrzi a Felhasználók által a közcélú hálózathoz való csatlakozás érdekében befizetett csatlakozási díj felhasználását,

Dönt a víziközmű-szolgáltatókkal szemben felmerülő panaszok ügyében, kivéve az elszámolásra, számlázásra, díjfizetésre vagy mérésre, valamint a víziközmű-szolgáltatásból történő, fizetési késedelem miatt végrehajtott korlátozására vagy kikapcsolására, illetve a tartozás rendezését követően a Felhasználó ellátásba történő ismételt bekapcsolására vonatkozó jogszabályi előírások megsértésével összefüggő lakossági Felhasználói panaszokat.

Honlap: https://magyarorszag.hu/

 

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya 

Honlap: https://magyarorszag.hu/
Felügyeleti vagy felügyeletet gyakorló szervek, Fogyasztóvédelmi szervek és felhasználói érdeket képviselő civil szervezetek:

 

Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

Hatáskör: Alapjogokkal kapcsolatos visszásságok kivizsgálása, orvoslásuk érdekében általános vagy egyedi intézkedéseket kezdeményezhet.
Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 22.
Cím: 1387 Budapest, Pf.: 40.
Telefon: +36 (1) 475-7100
Fax: +36 (1) 269-1615
E-mail:  panasz@ajbh.hu
Honlap: www.ajbh.hu

 

Egyenlő Bánásmód Hatóság

1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B.
Telefon: 06-1-795-2975
Zöldszám: 06 80 203 939
Fax: 06-1-795-0760
Postafiók: 1539 Budapest, Pf. 672
e-mail: ebh@egyenlobanasmod.hu

 

Fogyasztóvédelmi Hatóságok és Békéltető Testületek 

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése. 
A fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi az Fgytv.-ben - a szerződés létrejöttére, érvényességére, joghatásaira és megszűnésére vonatkozó rendelkezések kivételével - a forgalmazással, szolgáltatásnyújtással, a gyermek- és fiatalkorúak védelmével, a fogyasztói csoporttal, a panaszkezeléssel, ügyfélszolgálattal, fogyasztóvédelmi referens foglalkoztatásával, valamint a vállalkozás válaszirat küldésére vonatkozó - békéltető testületi eljárásban fennálló – kötelezettségével összefüggő, e törvényben és a végrehajtására kiadott jogszabályokban foglalt rendelkezések betartását, és eljár azok megsértése esetén.
Ezen túlmenően a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi a külön jogszabályban fogyasztóvédelmi rendelkezésként meghatározott rendelkezések betartását, és - ha a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény eltérően nem rendelkezik - eljár azok megsértése esetén.
A fogyasztóvédelmi hatóság
• az elszámolásra,
• számlázásra,
• a díjfizetésre,
• a mérésre,
• a szolgáltatás korlátozásával vagy felfüggesztésével, továbbá
• a felhasználók tájékoztatására
vonatkozó rendelkezések lakossági felhasználókkal szembeni megsértése esetén jogosult eljárni. 

 

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH)

1088 Budapest, József krt. 6.
Tel.: +36 1 459 4800
Fax: + 36 1 210 4677

 

Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály/ Fogyasztóvédelmi Osztály

1141 Budapest, Komócsy u. 17-19.
Tel.: (1) 460-2231
fogyved@pest.gov.hu 

 

Pest Megyei Békéltető Testület

1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.
Tel.: 06 (1) 269-0703 

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály

5000 Szolnok, Indóház u. 8.
Tel: 56/513336,
fogyved_eaf_szolnok@nfh.hu 

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

5000 Szolnok, Verseghy park 8. II. em. 306. szoba
Tel: 56/510-621, 20/373-2570,
bekeltetotestulet@jnszmkik.hu  

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály
4400 Nyíregyháza, Hatzel tér 10.
Tel.: +36 42 500 694,
fogyasztovedelem@szabolcs.gov.hu 

 

Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Békéltető Testület

4400, Nyíregyháza Széchenyi utca 2.
Tel.: +36-42-420-180
bekelteto@szabkam.hu 

 

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 4024 Debrecen, Tímár u. 17-19.

 

Hajdú-Bihar megyei Békéltető Testület

4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.,
Tel.:52-500-710, 52-500-745,
bekelteto@hbkik.hu 

 

Csongrád Megyei Kormányhivatal

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály
6728 Szeged, Kereskedő köz 3-5.
Tel.: +36 62 680 530
fogyasztovedelem@csongrad.gov.hu 

 

Csongrád Megyei Békéltető Testület

6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Tel.: +36-62/554-250/118
bekelteto.testulet@csmkik.hu 

 

Heves Megyei Kormányhivatal

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
3300 Eger, Kossuth Lajos u. 9.
Tel.: +36 36 515 598, +36 36 515 469,
fogyved@heves.gov.hu 

 

Heves Megyei Gazdasági Kamarák mellett működő Békéltető Testület

3300 Eger, Faiskola út 15.
Tel.: (36) 416-660 /105 melléke
bekeltetes@hkik.hu 

 

Népegészségügyi Főosztályok 

Adott megyében jelentkező népegészségügyi feladatokat látja el. Koordinálja a település- és környezet-egészségügyi tevékenységet, gondoskodik a medencés fürdővizek hatósági vizsgálati eredményeinek, a hatósági ivóvíz-mintavételi helyeknek és a kötelező vizsgálatoknak a nyilvántartásáról. Kivizsgálja az ivóvízzel kapcsolatos panaszokat, járványügyi szűrővizsgálatokat rendelhet el, nemzetközi oltóhelyeket működtet. Biztosítja az anonim HIV szűrővizsgálatokat, kórház higiénés tevékenységet folytat. 

 

Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály

Cím: 1138 Budapest, Váci út 174.
1550 Bp., Pf. 203 
Központi telefon: (1) 465-3800 
Igazgatói titkárság (1) 465-3850 
Fax: (1) 465-3853 
E-mail: titkarsag@nfo.bfkh.gov.hu

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal  Népegészségügyi Főosztály 

Cím 5000 Szolnok, Ady Endre u. 35-37
E-mail: kh.nepeu@jasz.gov.hu
Telefon: (56) 422-102

 

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 

Cím: 4028 Debrecen, Rózsahegy u. 4.
Levélcím: 4028 Debrecen, Rózsahegy u. 4.
4001 Debrecen, Pf. 115
Telefon: +36/52 550-700 
Fax: +36/52 420-022

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály

Cím:  4400 Nyíregyháza, Árok u. 41. 
Levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Árok u. 41.
E-mail: nepegeszsegugy@szabolcs.gov.hu
Telefon:  (42)501-008
Fax:  (42)501-007

 

A környezetvédelmi hatóságok elérhetőségei 

Amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik, a Főosztály gyakorolja a külön jogszabályban meghatározott elsőfokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és szakhatósági jogköröket.

TA felszín alatti és felszíni vizek kármentesítésének engedélyezése, ellenőrzése; üzemi vízminőségi kárelhárítási tervek jóváhagyása; nagy létszámú állattartó telepek ellenőrzése; panaszügyek kivizsgálása; kapcsolódó környezetvédelmi szakrendszerek kezelése, adatszolgáltatások (FAVI MIR-K, FAVI KÁRINFO) teljesítése.

 

Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (korábbi OKTF)

1016 Budapest, Mészáros utca 58/a
Tel.: 06 (1) 224 9100
Email: orszagoszoldhatosag@pest.gov.hu

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

5000 Szolnok, Boldog Sándor krt 4.
Tel.: 06 (56) 523-423
Email: kozeptiszavideki@zoldhatosag.hu 

 

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

4025 Debrecen, Hatvan u. 16.
Tel.: 06 (52) 511-000
Email: kornyezetvedelem@hbmkh.hu

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

4400 Nyíregyháza, Kölcsey út 12.
Tel.: 06 (42)598-930
Email: felsotiszavideki@zoldhatosag.hu 

Keresés

Közadatkereső

Óraállás bejelentő

Vízdíj kalkulátor

 

grundfos

LÁTÓKÉPI TÓFÜRDŐ